church-consecration.jpg

ܩܫܐ ܫܐܘܠ ܢܝܣܢ ܟܠܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪ ܐܝܫܝ ܫܡܥܘܢ ܟܓ ܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܣܝܡـܐܝܕܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܬܫܪܝܢ ܒ 10 1957 ܒܢܝܘ ܒܪܝܬܢ ܟܢܟܬܝܟܬ.  

church photo.jpg

St. Thomas Assyrian Church of the East was built by the Assyrian immigrants from Urmia, Iran.

Thomas the Apostle, also called Doubting Thomas or Didymus (meaning "Twin," as does "Thomas" in Aramaic") was one of the Twelve Apostles of Jesus. He is best known for questioning Jesus' resurrection when first told of it, then proclaiming "My Lord and my God" on seeing Jesus in John 20:28. He was perhaps the only Apostle who went outside the Roman Empire to preach the Gospel. He is also believed to have crossed the largest area, which includes the Parthian Empire and India.

Thomas speaks in the Gospel of John. In John 11:16, when Lazarus has just died, the apostles don't want to go back to Judea, where Jesus' fellow Jews had attempted to stone him to death. Thomas says bravely: "Let us also go, that we may die with him" (NIV).

                               

2012 Photos 106.JPG

December 25 2012 Church Photos 016.JPG

                                                   

                                               Church Construction Video